<<                                                     Blue Bridge, Osaka, Japan, 2002                                                     >>
/\
/\