<<                                                         Oshogatsu, Kyoto, Japan, 2003                                                    >>
/\
/\