<<                                                  Rosenheimer, Munich, Germany, 2005                                              >>
/\
/\