<<                                                   Hakata Ningyo, Hakata, Japan, 2002                                                  >>
/\
/\