<<                                                           Hikari, Kyoto, Japan, 2002                                                       >>
/\
/\